Reorganisaties

Om de continuïteit van uw bedrijfsvoering te waarborgen, moet u soms snel personeelskosten verlagen. Een bedrijfseconomische reorganisatie met gedwongen ontslagen is dan vaak helaas onvermijdelijk.

Het gaat hierbij om herstructureringen waarbij u enkele unieke functies laat vervallen en de bezetting volgens het afspiegelingsbeginsel afbouwt. Bij het doorvoeren van een reorganisatie is een zorgvuldige en transparante benadering essentieel. 

Wij doorlopen bij reorganisaties altijd de volgende fasen:

  • Analyseren van de situatie en bepalen of een reorganisatie wenselijk / noodzakelijk is.
  • Opstellen van een reorganisatienota waarin de nieuwe situatie (organisatie- en functiestructuur) wordt omschreven.
  • Bepalen ontslagvolgorde (afspiegeling) en in kaart brengen van de kosten en baten van de reorganisatie.
  • Informeren van de OR / personeelsvertegenwoordiging en het begeleiden van het OR adviestraject.
  • Overleg voeren met OR, PVT of vakbonden, bijvoorbeeld over een sociaal plan. 
  • Uitvoeren van het reorganisatiebesluit (inclusief begeleiding UWV ontslagprocedures).

Een grondige voorbereiding, een planmatige aanpak en transparante communicatie zijn cruciaal en dragen bij aan de snelheid waarmee de reorganisatie verloopt. Zorgvuldigheid en respect voor alle betrokkenen zijn belangrijke randvoorwaarden. Waar nodig, kunnen wij ons laten bijstaan door gespecialiseerde (arbeidsrecht)advocaten.

“Zoekt u een interim HR-professional, adviseur of oplossing op maat?"