Algemene voorwaarden PIHR

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen over de rechten en plichten van partijen ten aanzien van de te verrichte en af te nemen diensten voortvloeiend uit de overeenkomst welke verband houdt met PIHR en of gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen “Opdrachtnemer”.

Artikel 1 Definities

 • a. “Opdrachtnemer” is PIHR
 • b. “Opdrachtgever” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en/of ten wiens behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd door Opdrachtnemer
 • c. “Partij” is zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever
 • d. “Dienst” Elk afzonderlijke uitoefening van dienstverlening, maar niet beperkt tot één van de in de overeenkomst genoemde uit te voeren werkzaamheden
 • e. Met “zijn” en “hij” wordt zowel de manspersoon, als de vrouwspersoon bedoeld die op enigerlei wijze betrokken is bij de overeenkomst

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • a. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke- en rechtshandelingen. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • b. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

 • a. Elk aanbod van Opdrachtnemer is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanbod en aanvaarding daarvan.
 • b. Voorafgaand aan het begin van een opdracht wordt door partijen een afspraak gemaakt met betrekking tot een uur c.q. dagdeeltarief (zijnde 4 uur) en andersoortige kosten w.o. kosten derden, materiaalkosten en eventueel reiskosten. Kosten verbonden aan het voeren van een intake of oriëntatiegesprek en het uitbrengen van een offerte worden niet in rekening gebracht, tenzij daarvoor nadere en meer specifieke gesprekken en/of onderzoeken nodig zijn. In een dergelijke situatie zal met u worden overlegd welke vergoeding redelijke en billijk lijkt.
 • c. Opdrachtnemer is tenminste jaarlijks gerechtigd de overeengekomen en geldende tarieven aan te passen. Bij lopende opdrachten zal de Opdrachtnemer de voorgenomen tariefsaanpassing tenminste 30 dagen voorafgaand aan de ingang schriftelijk communiceren aan Opdrachtgever.
 • d. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW 
 • e. Een door Opdrachtnemer verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 • a. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 • b. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • c. In geval van verhindering van Opdrachtnemer, meer in het bijzonder in geval van ziekte/ arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, gedurende de opdracht zal dat per ommegaande aan u worden gemeld; in goed overleg met u zal Opdrachtnemer zich inspannen om voor een adequate vervanging zorg te dragen. Echter, dit is een inspanningsverplichting en een vervanging kan niet worden gegarandeerd.

Artikel 5 Verplichtingen van Opdrachtgever

 • a. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, waaronder informatie, kennis en wijzigingen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig, aan Opdrachtnemer te verstrekken. Voorgaande geldt ook indien de gegevens van derden afkomstig zijn.
 • b. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde gegevens. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk hieromtrent.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst en beëindiging

 • a. Partijen hebben over en weer het recht de overeenkomst te beëindigen, met in achtneming van de in dit artikel opgenomen bepalingen (zoals opzegtermijnen), waarbij opzegging altijd schriftelijk plaatsvindt tegen het einde van de maand.
 • b. Voor overeenkomsten met een onbeperkte termijn geldt een opzegtermijn van twee maanden.
 • c. Voor overeenkomsten met in beginsel een beperkte termijn, maar die stilzwijgend zijn verlengd geldt eveneens een opzegtermijn van twee maanden.
 • d. Overeenkomsten met een beperkte termijn (drie maanden of korter) zijn tussentijds niet opzegbaar.
 • e. Partijen hebben altijd de mogelijkheid om in onderling overleg tot een andere opzegtermijn te komen als de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen.
 • f. Elk van de partijen heeft het recht om deze overeenkomst direct te ontbinden ingeval van:
  van faillissement of (aanvraag van) surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.
 • g. Indien er sprake is van een ernstige vertrouwensbreuk heeft Opdrachtnemer het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigingen. 

Artikel 7 Faciliteiten

Voor dat deel van de opdracht dat Opdrachtnemer in de onderneming van Opdrachtgever uitvoert, stelt Opdrachtgever de geëigende faciliteiten ter beschikking (bestaande uit in beginsel een werkruimte, toegang tot de technische faciliteiten, etc.). Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer toegang tot de voor de tenuitvoerlegging van de opdracht benodigde bescheiden, gegevens, personen, systemen. Voor dat deel van de opdracht dat buiten de onderneming van Opdrachtgever wordt uitgevoerd, zal Opdrachtnemer gebruik maken van eigen faciliteiten ter zake.

Artikel 8 Betaling

 • a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden de door hem te betalen gelden te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • b. Betaling geschiedt via bankovermaking.
 • c. Bij gebreke van betaling binnen de onder art. 7 lid a genoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en staan Opdrachtnemer alle daaruit voortvloeiende rechten en actiën ter beschikking. Opdrachtgever is dan tevens de wettelijk rente verschuldigd zoals bedoeld in art. 6:119 en 6:119a BW. Opdrachtgever is, behoudens toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd bedragen te verrekenen.
 • d. Opdrachtnemer is gerechtigd om deelfacturen te sturen.
 • e. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Opdrachtnemer haar eindafrekening opmaken van de door haar reeds verrichte werkzaamheden. De in dit artikel genoemde bepalingen zijn onverminderd van toepassing.
 • f. Wanneer er meer opdrachtgevers bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn zij allen hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de facturen.
 • g. Wanneer de gemaakte kosten niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, of wanneer de tegenpartij om welke reden dan ook niet of niet volledig zal overgaan tot vergoeding van de door opdrachtnemer in rekening gebrachte kosten, zal dit niet leiden tot creditering, althans, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • a. Opdrachtnemer zal naar beste weten en kennis handelen. Hoewel in de offerte bij voorkeur een te bereiken resultaat wordt gedefinieerd, is de aard van de verplichting van Opdrachtnemer, een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Eén en ander hangt samen met het feit dat het realiseren van het resultaat in belangrijke mate mede afhankelijk is van het samenspel tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 
 • b. Alle handelingen en werkzaamheden waaronder begrepen het verstrekken van adviezen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij anders bepaald.
 • c. Voor zover er uit hoofde van de dienst enige aansprakelijkheid op Opdrachtnemer zou rusten dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt gedekt in dat specifieke geval.
 • d. Verleent de verzekeraar geen dekking dan is de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde te zake van de desbetreffende opdracht, of in geval van een deelopdracht, de factuurwaarde van de betreffende deelopdracht, of in geval van een maandelijkse facturatie, de factuurwaarde van de betreffende maand met een maximum van 1 maand.
 • e. Partijen zijn over en weer niet aansprakelijk voor elkaars gevolgschade tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Artikel 10 Geheimhouding

 • a. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer garanderen dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.
 • b. Opdrachtnemer is gerechtigd de door haarzelf opgestelde teksten op een externe schijf op te slaan, te gebruiken en te verwerken. Opdrachtnemer zorgt er daarbij voor dat er geen directe of indirecte informatie over de natuurlijke- dan wel rechtspersoon wordt vrijgegeven.

Artikel 11 Wijzigingsbeding

Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen twee maanden na deze kennisgeving te beëindigen. Wanneer er binnen twee maanden geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 • a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van  toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • b. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • c. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • d. Geschillen zullen enkel worden beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement van Opdrachtnemer.